COPYRIGHT, PRIVACY en COOKIES beleid

 

Laatst bijgewerkt 07/06/2021

COPYRIGHT

Enkel de site www.notus.world is de enige site die het originele NOTUS materiaal kan tonen en verkopen. Het NOTUS MUZIEKNOTATIE’ SYSTEEM is beschermd door internationaal copyright en IS GEEN PUBLIEK DOMEIN. Ook geeft ‘NOTUS Muzieknotatie’ geen enkele Creative Commons licentie.
Alle NOTUS publicaties die uitgegeven worden door NOTUS&BOOKS&SHEETS zijn onderhevig aan internationaal copyright.
Dat betekent dat u als gebruiker of aankoper van NOTUS producten deze producten enkel persoonlijk mag gebruiken. Alle andere acties (hieronder beschreven) zijn niet toegestaan zonder akkoord en voorafgaande schriftelijke bevestiging door Erwin Clauws, ontwikkelaar van NOTUS Muzieknotatie en bestuurder/eigenaar van NOTUS&BOOKS&SHEETS.

NIET TOEGESTAAN zijn:

• gratis verspreiden van NOTUS publicaties met aankoopwaarde;
• kopiëren, hetzij volledig of gedeeltelijk of passages uit de publicaties met aankoopwaarde;
• het wijzigen van enige inhoud uit de NOTUS publicaties, de voorbeeldpagina’s en de NOTUS website;
• het commercieel doorverkopen van bij NOTUS&BOOKS&SHEETS aangekochte producten of gratis downloadbare documenten;
• het hacken van de downloadbare producten om de aangebrachte print- en inhoudsbeveiliging te omzeilen;
• het gebruik van het NOTUS logo en andere corporate identity items op door derden vervaardigde hardcopy en softcopy documenten, inclusief persoonlijke of bedrijfsblogs en websites;
• het samenstellen, publiceren en commercialiseren op welke wijze ook van instructie, educatieve en informatieve video’s, presentaties, workshops enz. zonder akkoord en voorafgaande schriftelijke bevestiging door Erwin Clauws, ontwikkelaar van NOTUS Muzieknotatie en bestuurder/eigenaar van NOTUS&BOOKS&SHEETS.;

WEL TOEGESTAAN zijn:

• verspreiding, onder wel vorm ook, van het gratis downloadbare NOTUS informatie- en documentatiepakket, nader omschreven:
– de eerste 37 pagina’s van het NOTUS PIANO BASIS Studieboek;
– de NOTUS brochure;
– de Historische en Filosofische Context van NOTUS zoals beschreven in het NOTUS Handboek;
– het Eindverslag over het NOTUS Muziekpedagogisch Onderzoek aan het Kon. Conservatorium Antwerpen;
– transcriptie richtlijnen conventioneel naar NOTUS;
– blanco NOTUS notenbalken.
• verspreiding van de originele NOTUS informatie video’s;
• verspreiding van pagina voorbeelden uit de NOTUS publicaties;

BEVESTIGD Auteursrecht.

Bevestiging van het NOTUS auteursrecht is te lezen via onderhavig document van advocate Francoise Carlier, gespecialiseerd in Auteursrecht en advocaat aan de Balie van Brussel. Bekijk het document hier.

PRIVACY Beleid

Dit ‘Privacy Beleid’ regelt de verwerking van uw gegevens door NOTUS&BOOKS&SHEETS (Zulte, H.R.Gent 205.800, ondernemingsnummer 0861.589.038, Moerbeekstraat 86, 9870 Zulte België).
Door uw persoonsgegevens te delen op onze website www.notus.world, of door ons te contacteren per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van dit Copyright en Privacy & Cookie Beleid en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.
Lees het Privacy & Cookie Beleid hieronder aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Inhoudsopgave

1 – Welke gegevens verwerken we over u?
2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
5 – Uw rechten.
6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

1. Welke gegevens verwerken we over u?

NOTUS&BOOKS&SHEETS verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende gegevens van u:

• Persoons- en Klantgegevens.

Bij gebruik van onze website worden verschillende persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een invulformulier doorstuurt of een aankoop doet. Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we alle informatie die kan of zou kunnen herleid worden tot een persoon, zowel direct als indirect.
We ontvangen uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld een formulier op de NOTUS website invult en ons toestuurt (bv. bij het Gratis Downloadpakket, bij Inschrijven op de Nieuwsbrief, bij een aankoop van onze producten …). Het verzamelen van gegevens is beperkt tot uw naam, adres, telefoon en e-mail, uw leeftijd, uw muzikaal niveau (beginner, amateur, professioneel), uw bedrijfsnaam en indien afwijkend van het facturatieadres een bijkomend verzendadres.

• Bank- en rekeninggegevens.

Doordat u op de site ‘notus.world’ geen account moet aanmaken voor een aankoop of aanvraag van informatie en omdat alle betalingen via de veilige betaalomgeving MOLLIE verlopen, slaat NOTUS&BOOKS&SHEETS geen bankgegevens op zoals IBAN rekeningnummers en creditkaartgegevens.

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

• verbeterd afstemmen van de site op onze doelgroepen.

Inzicht in de personen die formulieren invullen of een aankoop doen geven ons de mogelijkheid om onze site en het NOTUS beleid te verbeteren. Op die manier kunnen we onze site, publicaties, acties, workshops en projecten beter afstemmen op ons doel, nl. zoveel mogelijk mensen wereldwijd muziek leren lezen en spelen.

• Informatie en offerte bij gegevens die buiten de aankoopmogelijkheden binnen de site vallen.

In geval uw land van bestemming niet voorkomt op onze verzendkosten landenlijst of indien uw bestelling meer weegt dan 2000 g (2 kg) kan u ons via mail om een offerte vragen wat betreft verzendkosten.

• Communicatie.

Nieuwsbrief en marketing.
Bij het invullen van een formulier of bij de aankoop van een product wordt u automatisch aan de informatie en nieuwsbrief verzendlijsten toegevoegd.
NOTUS verstuurd via deze verzendlijsten tweemaandelijks een NOTUS nieuwsbrief en stuurt via e-mail informatie toe wanneer nieuwe publicaties, acties en promoties beschikbaar zijn met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze producten of het NOTUS Muzieknotatiesysteem.
Indien u mailings van NOTUS&BOOKS&SHEETS niet langer wenst te ontvangen dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link ‘uitschrijven’ in elk van onze mailings. Indien deze link niet zou werken kan u ons ook contacteren via e-mail naar info@notus.world.

• Persoonlijke berichten.

Het is mogelijk dat NOTUS&BOOKS&SHEETS uw gegevens gebruikt om rechtstreeks met u in contact te komen. Daar kunnen diverse redenen voor zijn zoals een probleem bij de aankoop van een product, het vragen van uw toestemming om video’s met u als hoofdpersoon op onze site of sociale platformen te plaatsen, een informatieve vraag van NOTUS aan u, …

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden principieel niet gedeeld met particulieren en/of verkocht aan derden.
Het is evenwel mogelijk dat uw gegevens moeten gedeeld worden aan door ons gekende partners in gezamenlijke NOTUS projecten, meer bepaald educatieve en culturele overheidsinstanties, cultuur instellingen, scholen, privé leerkrachten. Dit delen van uw gegevens heeft enkel als doel een vlotte samenwerking en communicatie te garanderen zodat het vooropgestelde doel van de samenwerking én ten gunste van de NOTUS klant kan uitgewerkt en geëvalueerd worden.
Alhoewel we onze partners streng selecteren op vlak van duidelijkheid en eerlijkheid naar ons en de NOTUS klanten toe, kan NOTUS&BOOKS&SHEETS niet verantwoordelijk worden gesteld indien uw gegevens zonder voorafgaande kennis of toestemming van ons of van uzelf toch gedeeld worden door deze derde partijen.

Als NOTUS&BOOKS&SHEETS zijn activiteiten stop zet of verplicht of vrijwillig overdraagt aan anderen (bijvoorbeeld door onze activiteiten te verkopen) dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren.

In alle andere situaties waarin het voor het verwerken van de doelstellingen van NOTUS&BOOKS&SHEETS onontkomelijk of noodzakelijk is dat uw gegevens worden gedeeld, zullen we u vooraf om toestemming vragen. Indien u het niet wenst, zullen uw gegevens niet gedeeld worden.

4. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.
Zo zullen onze uitgaande facturen en alle nodige documenten om deze facturen te staven 7 jaar bewaard worden, wat de wettelijke termijn is.
Gegevens die we ontvangen van personen die geen aankoop doen zullen twee jaar bewaard worden na het laatste contact via het doorsturen van de site formulieren.

5. Uw rechten.

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@notus.world, per post naar NOTUS&BOOKS&SHEETS, Moerbeekstraat 86, 9870 Zulte, België of via het contactformulier op de website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben op drie niveau’s veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te garanderen.

• Op server niveau:

– de site wordt gehost door Combell, een betrouwbare en veilige partner;
– alle noodzakelijke software updates worden automatisch uitgevoerd, hiertoe behoren ook veiligheidsupdates;
– er zijn specifieke veiligheids instellingen doorgevoerd (block access important files, xmlrpc blocks, readme block, user rest-endpoints removed, user-enumeration scan blocked, security headers: enforce https, block access for suspected XSS attack, prvent clickjacking, prevent MIME-type sniffing.

• Op hard- en software niveau:

– de computer van waaruit we de site beheren is beveiligd met firewall instellingen en de anti-virus software Avast, dat dagelijks wordt geüpdatet;
– belangrijke gegevens worden enkel opgeslagen en geback-upt op informatiedragers die zich los van en buiten de beheerders computer bevinden;

• Op website niveau:

– de site notus.world is beveiligd met een SSL certificaat;
– alle betalingen vanaf notus.world verlopen via de betrouwbare en veilige betalingsomgeving Mollie; uw financiële en transactie gegevens worden door ons niet opgeslagen of bewaard, dus kunnen ze ook niet gehackt worden;
– het toevoegen van een reCaptcha invulveld aan elk e-formulier verhoogt de veiligheid van deze mogelijke toegangspoorten voor spam, hackers en dergelijke.

In geen geval kan NOTUS&BOOKS&SHEETS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

ONTDEK NOTUS

voor BEGINNERS

voor MUSICI

GRATIS proeven

SHOP

INFORMATIE

verzendkosten

copyright

privacy

cookies